Patiënten actief betrekken bij regioplannen

Het zorglandschap verandert. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere samenwerkende partijen in de regio zetten met de Juiste Zorg op de Juiste Plek gezamenlijk in op toegankelijke zorg. Ze willen goede en toegankelijke zorg in de regio kunnen behouden.

Zorg op de Juiste Plek is er op gericht om:

  • (duurdere) zorg te voorkomen;
  • zorg te verplaatsen naar dichter bij huis of thuis;
  • zorg te veranderen door gebruik te maken van digitale zorg.

Zulke veranderingen in het regionale zorglandschap hebben consequenties voor de zorggebruikers. Het is daarom belangrijk daar actief patiënten bij te betrekken. Patiënten en hun naasten weten immers het beste met welke ondersteuning zij geholpen zijn en waar de zorg beter georganiseerd kan worden. PGOsupport leidde deze ervaren patiëntvertegenwoordigers op.

Wat levert samenwerken met patiënten op?       

  • Aanvullende kennis en ervaring: De unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten is aanvullend aan de kennis en ervaring van de andere partijen in de zorg, zoals zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers. Het tijdig samenbrengen van verschillende ervaringen en kennis rond een beoogde verandering, kan leiden tot nieuwe inzichten en betere keuzes.
  • Aansluiten bij behoefte van patiënten: Het actief betrekken van patiënten zorgt ervoor dat de veranderingen in het regionale zorglandschap beter aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van patiënten.
  • Draagvlak: Patiënten inbreng geeft inzicht in wat patiënten en naasten haalbaar of acceptabel vinden, of wat zij wel of niet waarderen als een echte verbetering met betrekking tot een voorgenomen verandering. 
  • Bijdrage aan implementatie: Samenwerking met patiënten bij een verandertraject draagt bij aan de implementatie ervan, denk aan meer en beter begrijpelijke communicatie en draagvlak bij patiëntenorganisaties.

Hoe vraag ik dit aan?